Bij uw inschrijving bij Bittr B.V. (‘Bittr’) geeft u aan akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:


  DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. U geeft Bittr opdracht om het door u op de rekening van Bittr overgeschreven bedrag om te zetten in Bitcoin (BTC) (‘de overeenkomst’). Bittr draagt ervoor zorg dat het equivalent van het overgeschreven bedrag in BTC op uw eigen bitcoinadres (uw wallet) zal worden gestort.
 2. De overeenkomst komt tot stand door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van Bittr. De overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Bittr.
 3. De overeenkomst eindigt nadat Bittr het equivalent van het overgeschreven bedrag in BTC op uw wallet heeft gestort.

 4. DIENSTEN BITTR ALGEMEEN

 5. Bittr verbindt zich om na de totstandkoming van de overeenkomst het door u overgeschreven bedrag om te laten zetten in het equivalent in BTC, een en ander conform de op het moment van omzetting geldende BTC-koers.
 6. Bittr maakt bij de omzetting gebruik van een door Bittr aangewezen cryptohandelaar.
 7. De door Bittr aangewezen cryptohandelaar zal ervoor zorg dragen, dat de omzetting van het overgeschreven bedrag in BTC en de storting op uw wallet zo spoedig mogelijk geschiedt.
 8. De door Bittr aangewezen cryptohandelaar zal daarbij discretionair gebruik maken van de bestaande cryptobeurzen waarop BTC wordt verhandeld.
 9. De door Bittr aangewezen cryptohandelaar zal het in BTC omgezette overgeschreven bedrag storten op uw wallet. Daarbij worden een commissiebedrag ingehouden alsmede de (toerekenbare) transactiekosten van de aanschaf van de BTC.
 10. Het commissiebedrag bedraagt 1,5% en zal in BTC worden ingehouden op de BTC die met het overgeschreven bedrag kunnen worden aangekocht. U ontvangt op uw wallet 98,5% van de BTC die met uw overgeschreven bedrag kunnen worden gekocht.
 11. De overeenkomst kan na totstandkoming niet meer worden ontbonden. De ontbindingsmogelijkheden van Afdeling 2B, Titel 5, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de overeenkomst niet van toepassing.

 12. AANSPRAKELIJKHEID BITTR

 13. Door gebruik te maken van de diensten van Bittr erkent u dat de waarde van BTC sterk kan fluctueren en dat er geen enkele garantie is dat de waarde van uw BTC-portefeuille in andere valuta zal stijgen.
 14. Bittr accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige fluctuatie in de waarde van uw BTC-portefeuille.

 15. WALLET OPDRACHTGEVER

 16. Bittr accepteert op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor vermogensschade met betrekking tot uw wallet. U heeft zelf altijd de beschikking en het beheer over uw eigen wallet. De veiligheid van uw wallet is steeds uw eigen verantwoordelijkheid.

 17. VERPLICHTINGEN WWFT

 18. Bittr conformeert zich aan de toepasselijke financiële wet- en regelgeving en kan u uit dien hoofde om legitimering en informatie verzoeken. Indien u weigert de gevraagde informatie toe te zenden of de gevraagde informatie na rappel niet toezendt, behoudt Bittr zich het recht voor alle diensten op te schorten.

 19. OPSCHORTING DIENSTEN

 20. Bittr zal geen diensten verrichten, voor zover u geen bedrag overschrijft op de rekening van Bittr.
 21. Bittr zal de omzetting van het door u overgeschreven bedrag in BTC niet doorzetten indien de transactiekosten >10% bedragen van het overgeschreven bedrag. In dat geval zal Bittr wachten totdat u een additioneel bedrag overschrijft of de transactiekosten onder de 10% zijn gedaald.
 22. Bittr behoudt zich steeds het recht voor om haar diensten op te schorten en/of te beëindigen indien er vermoedens rijzen van fraude en/of misbruik.

 23. OVERIGE BEDINGEN

 24. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u aan dat u de diensten van Bittr begrijpt.
 25. U kunt een klacht melden via support@getbittr.com. Bittr zal dan nagaan of aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Bittr streeft ernaar u op korte termijn te beantwoorden.
 26. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou(den) worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.
 27. Bittr behoudt zich steeds het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 28. Bittr gaat uit van diensten aan particulieren en verstrekt daarom standaard geen factuur.
 29. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


BITTR B.V. is statutair gevestigd te Oostburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71353623.